1)

ساعت كار كتابخانه

قابل توجه دانشجويان گرامي
با توجه به شرايط موجود ساعت كار كتابخانه به شرح زير است:
شنبه تا چهارشنبه: 7:30 تا 14:15
پنجشنبه: 8تا 13
كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه يزد

1399/9/2
فهرست