1)

رياضيات عمومي (1)

پديدآور: مهديان، مسعود
ناشر: تهران ماهيار علم و دانش ◄ موسسه انتشارات سري عمران قلم داور
سال نشر: 1399
1400/7/21
3)

مجموعه سوالات چهارگزينه اي طبقه بندي شده رياضيات كنكور كارشناسي ارشد رياضي 2

پديدآور: نيكوكار، مسعود
ناشر: تهران آزاده
سال نشر: 1389
1384/4/28
4)

رياضي پايه قابل استفاده دانشجويان كارشناسي و داوطلبين آزمون كارشناسي ارشد شامل ...

پديدآور: معتقدي، محمدصادق
ناشر: تهران حركت نو
سال نشر: 1390-
1384/4/28
فهرست