روشهاي انتگرال گيري (همراه با 203 مسئله انتگرال)


  پدیدآورنده: بيات موحد، علي
  ناشر: تهران شركت انتشاراتي اساتيد قلم تهران
  سال انتشار: 1390-
  قيمت:
  موضوع: حساب انتگرال | حساب انتگرال -- مسائل، تمرينها و غيره
  شماره رکورد: 90001
  نوع سند: كتابهاي فارسي

1400/8/5
درخواست


امتياز
0/5
امتياز کل: - از 5

يادگيري حركتي : مجموعه تربيت بدني

پدیدآورنده: بهاري، سيدمحي الدين
ناشر: تهران مهر سبحان
سال انتشار: 1393

آمار، سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني : مجموعه تربيت بدني

پدیدآورنده: فراهاني، همايون
ناشر: تهران مهر سبحان
سال انتشار: 1393

عرفان و رندي در شعر حافظ (بازنگريسته ي هستي شناسي حافظ)

پدیدآورنده: آشوري، داريوش
ناشر: مركز
سال انتشار: 1379

جامعه شناسي در ادبيات فارسي

پدیدآورنده: وحيدا، فريدون
ناشر: تهران سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)
سال انتشار: 1387

ادبيات عاشورايي همايش كشوري نواي كربلا

پدیدآورنده:
ناشر: فرهنگ مردم
سال انتشار: 1388

تاريخ و تحول ادبيات جديد ايران

پدیدآورنده: علوي، بزرگ
ناشر: نگاه
سال انتشار: 1386

گمشده لب دريا : تاملي در معني و صورت شعر حافظ

پدیدآورنده: پورنامداريان، تقي
ناشر: تهران سخن
سال انتشار: 1382

حافظ و موسيقي

پدیدآورنده: ملاح ، حسينعلي
ناشر: هنر و فرهنگ
سال انتشار: 1363

مثنوي سيف الملوك و بديع الجمال

پدیدآورنده: ميرتالپور، ميرصوبدارخان
ناشر: دانشگاه سيستان و بلوچستان، مركز مطالعات شبه قاره و آسياي جنوبي
سال انتشار: 1388

Introduction to the thermodynamics of materials

پدیدآورنده: Gaskell, David R.
ناشر: Tehran Aeeizh
سال انتشار: 2003

فهرست