کل بازدیدکنندگان: نفر
بازدیدکنندگان امروز: نفر

کاربران برخط : نفر
عضو شدگان امروز : نفر


کتابخانه های دانشگاهی (1395-06-21)


کتابخانه دانشگاه تبریز

http://library.tabrizu.ac.ir/

 

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف

http://library.sharif.ir/home

 

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز

http://lib.scu.ac.ir/homepage.aspx?site=lib.scu.ac&tabid=4073&lang=fa-IR

 

کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

http://centlib.fa.uk.ac.ir/Default2.aspx?Id=5418

 

کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی

http://lib.sbmu.ac.ir/

 

کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

http://lib.ssu.ac.ir/Farsi/Home/Index

 

کتابخانه  علوم منطقه ای شیراز

http://ricest.ac.ir/

 

کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و صنعت

http://dl.iust.ac.ir/Farsi/Home/Index

 

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان

http://lib.iut.ac.ir/

 

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی امیر کبیر

http://library.aut.ac.ir/

 

کتابخانه سازمان پژوهش های  علمی و صنعتی ایران

http://library.irost.ir/

 

کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

http://library.ut.ac.ir/

 

کتابخانه  مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

http://library.um.ac.ir/index.php?lang=fa

 

پژوهشگاه  علوم و فناوری اطلاعات ایران               

http://www.irandoc.ac.ir/

 

کتابخانه مرکزی, مرکز نشر و اسناد - دانشگاه شهید بهشتی

http://www.sbu.ac.ir/LIB/Pages/central%20library.aspx

 

کتابخانه مرکزی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

http://library.kntu.ac.ir/

 

کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی

http://library.atu.ac.ir/

 

 

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.